• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۷/۱۷
    جعفررسولی خیلی خوب بسیار عالی خدا اجرتان دهد
    ۱۴۰۰/۲/۱۹
    فرهادرضایی خوب