• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
  عزت الله یوسفوند حیف ازاین صدا که رودزیرخاک
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
  مجید عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۱
  م عالیه