• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
    زهرا سراج خوب
    ۱۳۹۸/۲/۱۹
    ناشناس خوب