• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۱۹
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۷/۸/۱۳
  سحر خوبه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  ناشناس خوبی
  ۱۳۹۹/۶/۲۵
  مهدی آستین فشان عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۷
  ناشناس خوبه