• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۶/۱۰
    ک.امین بسیار عالی
    ۱۴۰۰/۱/۲۱
    عیسی زیباست با کلمات نمتوان وصفش کرد