• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۳/۳
  عالی عال
  ۱۳۹۸/۹/۱۲
  ناشناس عالی20
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  مصیب آزادبخت عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۷
  ناشناس بسیار عالی و پرشور
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۹
  پیمان عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۱
  ناشناس عالی و مدهوش کننده
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  محمد مختارزاده خوب
  ۱۴۰۰/۲/۲۴
  نامی عالی
  ۱۴۰۰/۳/۴
  ناشناس خوب