• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۳/۳۱
  خوب خوب
  ۱۳۹۹/۶/۲۸
  جمال عایه
  ۱۳۹۹/۸/۷
  فرهمند عالیه