• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
    علی واقعا چند سال طول خواهد کشید یکی دیگر مثل استاد افتخاری بخواند
    ۱۳۹۹/۸/۲۲
    محمد عالی