• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۹/۹
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۵
  محمود عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۳
  مهدی حبیب نژاد زیبا ست
  ۱۴۰۰/۱/۱۷
  داود عالی