• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۶
  آیدا عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
  Hamid عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
  زیبا بسیار عاالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۴
  Adele Ziba
  ۱۳۹۹/۱/۱۶
  علی دوست دا