• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱/۱۶
  امید خوب
  ۱۳۹۸/۷/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۹
  علی خوب
  ۱۳۹۹/۹/۲۴
  اسی عالی