• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۱/۳/۱
  علی خوب
  ۱۴۰۱/۳/۲
  مژگان شراهی عالی بود مرسی
  ۱۴۰۱/۳/۳
  ناشناس عالی بود
  ۱۴۰۱/۳/۴
  _____ خوب بود