• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۲/۱۰
  محمد رضا لرکی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۳
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۴
  امیر عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۵
  فرشته عالی و از تهیه کننده ی این آهنگ ممنون