• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۲/۲
  مسلم احمدی ۲۰
  ۱۴۰۰/۲/۳
  محسن دوسش داشتم
  ۱۴۰۰/۲/۳
  الینا عالی
  ۱۴۰۰/۲/۸
  شهناز عالی
  ۱۴۰۰/۲/۹
  زینب عالی