• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۲/۱۸
  Alirezs Ok
  ۱۴۰۰/۲/۱۹
  k عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۳
  ایدا عالی فوقوالعاده است
  ۱۴۰۰/۲/۲۴
  الینا عالی بود