• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۲۱
  آزاد سلام
  ۱۴۰۰/۱/۲۴
  سارا عالی
  ۱۴۰۰/۱/۳۰
  مهدی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۰
  سحر مفرح خوب