• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۴۰۰/۱/۱۸
    علی خوب
    ۱۴۰۰/۱/۲۷
    مهدی بسیار آهنگ دل نشین وخوبی بود من که خیلی خوشم اودمد