• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۴۰۱/۱/۲۰
    اسما بداقی ???? ممنونم از خوانندش خیلی وقته پیداش میکردم????????????????????