• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۹
  عاطفه خیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۲/۱۲
  مرتضی عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۳
  علی عالیه
  ۱۳۹۹/۲/۱۹
  معین عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۲
  السا عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۲
  بیتا خیییییلی خوبه
  ۱۳۹۹/۲/۳۰
  احمدصفری عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱
  رضا عالی