• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۱۳
  Javad عالی
  ۱۳۹۷/۵/۳۱
  ایمان حرف نداره
  ۱۳۹۷/۶/۱
  آیناز خوب
  ۱۳۹۷/۶/۳
  علی ابوالحسنی 2 ( 6 ) 1397 عالی