• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۱۱/۲
    علی 2 ( 11 ) 1396 بی نظیر بود
    ۱۳۹۸/۳/۲۸
    علی ابوالحسنی 28 ( 3 ) 1398 بسیار عالی بود