• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۹/۱۷
  مریگم خیلی خوب بود
  ۱۳۹۶/۶/۷
  Mohammad amin اهنگ خیلی توپیه واقعا علیه
  ۱۳۹۷/۲/۱۸
  محبوبه خیلی عالی بود ممنون
  ۱۳۹۷/۶/۱۴
  بالا Awli
  ۱۳۹۷/۸/۱۳
  خوشگل عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۶
  محمد خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
  farhadmemari عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۰
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۵
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۶
  amir عالی