• 20 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۵/۱
  مصطفی خیلی قشنگ و نایس
  ۱۳۹۷/۸/۳
  فاطمه خیلیییی عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۴
  بهزاد عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  شایان عالییییی
  ۱۳۹۸/۴/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۵
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۸
  سینا عالی
  ۱۳۹۸/۵/۴
  حمید عالی
  ۱۳۹۸/۶/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۰
  حسین عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۲
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۹/۲۱
  اسی عالی عالیه
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
  بهمن عالیه
  ۱۳۹۹/۴/۲
  سهراب عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۳
  خوب خوب
  ۱۳۹۹/۶/۲۷
  Abalfazl عالی
  ۱۳۹۹/۸/۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۰
  mAhdi عالی