• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
  امیرحسین عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
  M.m عالی بود.
  ۱۳۹۹/۲/۲۲
  خوب خوب
  ۱۳۹۹/۲/۲۹
  Rami Khob