• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۶/۹
  علی خوب
  ۱۳۹۷/۸/۲
  ایمان عتلی
  ۱۳۹۷/۹/۱۲
  احمد عاااالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۲
  فزاد خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲
  Ali خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
  ناشناس خیلی خوب
  ۱۳۹۸/۲/۲۷
  محسن خوبه
  ۱۳۹۸/۴/۲۹
  محمد خیلی خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۶
  عرفان طهرانی عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳۱
  حامد عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۲
  ناشناس عاای
  ۱۳۹۹/۹/۲۱
  Mahyar خیلی خیلی خوب