• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۶/۲۰
    محمد علی جان کم نظیری من شیفته متانت وقار وصدای دلنشینتم شیراز را در عرصه هنر سربلند کردی به امید موفقیت روز افزونتم
    ۱۳۹۸/۱۱/۲
    س عالی