• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۱۳
  ناشناس داغ خیلی
  ۱۳۹۷/۸/۲۴
  مریم بببببببههههههتتتتتتررررریییییینننننن اااااااهههههههننننگگگگگ
  ۱۳۹۷/۹/۲
  مبینا این شعر منو به چیزهایی زیادی میندازه
  ۱۳۹۷/۱۰/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  بهراد خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
  مهتاب خیلی جذاب
  ۱۳۹۹/۶/۲۱
  نرجس عالی