• 30 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۴/۶
  مهرداد عالی بود
  ۱۳۹۴/۸/۱۵
  حسن نظری ندارم
  ۱۳۹۷/۵/۸
  حسین خیلی زیبا
  ۱۳۹۷/۶/۱۳
  شکوفه عالییییی
  ۱۳۹۷/۶/۱۸
  ارتین عااالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱
  رسول اوکیه عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۸
  ناشناس Ok
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
  ناشناس عالی بودد
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
  م عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۷
  محمد رضا عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۴
  سحر عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۳
  زهرا خوب
  ۱۳۹۸/۴/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۶/۷
  حسین عالییی
  ۱۳۹۸/۶/۲۹
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۴
  جمشید عالیه
  ۱۳۹۸/۱۱/۴
  اسما عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۳
  عسل خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۴
  حسن عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۶/۵
  ملکه ارامش عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۵
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۹/۳
  Milad عالی است
  ۱۳۹۹/۹/۲۱
  ناشناس قشنگه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱
  حسن عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  ناشناس خوب