• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۶
  ناشناس بیستتتتتتتتتتتت
  ۱۳۹۷/۷/۱
  الهتم‌از قم من با این آهنگ از بچگیم خاطره دارم وقتی ۵سالم بود بابام برام میخوند
  ۱۳۹۷/۸/۲
  امین خیلی خوبه
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  فرزانه عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  فرزانه عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۴
  حجت عالی