• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۳/۵
  Libra ممنون
  پیروز باشید...
  ۱۳۹۴/۸/۱
  پیمان شجریان دیگه تکرار نشدنی است
  ۱۳۹۶/۵/۲۷
  کامیل البته وقتی حرف ازاستادشجريان است اظهارنظرسخته اماسمن بویان رامگرخودخواجه حافظ چنين احساسی زیبایی را داشته که استاددرهنگام ساختن این آ هنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  مینو بسیار زیبا و اثری ماندگار
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  امین معرکههههه
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
  ناشناس خوبه