• آهنگ های داغ هفته

    آهنگ های داغ ماه

    1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۴/۲۳
    زهراعظیمی وحدت این قطعه که آقای اصفهانی اجرانمودند فکرکنم پیش درآمدی بایدباشد ازلحاظ متد موسیقی ایرانی وپاپ که ایشان انحام می دهند.اماراستی من بعداز دقت دراین قطعه دیدم بهتراست خودم هردوچشمم راببندم .