• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۷/۳
    ناشناس عالی بود
    سپاسگزارم ازتون استاد مجید انتظامی
    ۱۳۹۷/۸/۱۱
    طهمورث خوب