• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۳/۵
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۳
  محسن عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۶
  علی خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۵
  یاسمن عالی
  ۱۳۹۹/۶/۷
  راحله عالی هست
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۹/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۳
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۴
  مصطفی بینظیر
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  حیسن حرف نداره
  ۱۳۹۹/۱۲/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  ناشناس عالی