• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۶/۲۸
  محمد بسیارعالی
  ۱۳۹۸/۴/۷
  عبدالباسط محمدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲
  علی عالی