• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
  مرتضی خیلییییییییییییییییییییییییییی عالیییییییییییییییییییی
  ۱۳۹۶/۴/۱۴
  ایلیا عالی بود عالیییییی
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
  خخخ خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۳
  سسسسس خوبه
  ۱۳۹۷/۱۲/۶
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۸/۳/۱۶
  محمود عاااالللللییییی
  ۱۳۹۸/۵/۲۳
  Farzaneh Sadeghi عال
  ۱۳۹۹/۱/۱۹
  ناشناس خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۹/۸
  فاطمه عالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  ناشناس خیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  حسن خوب