• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۵/۲۰
  بهزاد عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
  حمید خوبس
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  بابک بی نظیر