• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۴/۱۷
  ناشناس Awli
  ۱۳۹۹/۵/۲
  Ali Aliee
  ۱۴۰۰/۶/۱
  سعید عالی