• 31 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۵
  فرید رسولی ارامبخش
  ۱۳۹۷/۸/۵
  فریدغ عالی
  ۱۳۹۷/۹/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۸/۳/۱۷
  سارا عاليي
  ۱۳۹۸/۵/۲۶
  پارسا عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۹
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۷/۴
  عالی عالی
  ۱۳۹۸/۸/۴
  یاشار کریمی خیلی عالی ارامش عجیبی به انسان میده
  ۱۳۹۸/۸/۱۱
  ناشناس عالب
  ۱۳۹۸/۹/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۹
  علی خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۳/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۹
  عالی عالب
  ۱۳۹۹/۵/۸
  آیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۵/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۲
  علی دارابی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  محمد مهدی منیری عالیه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  ناشناس ممنون
  ۱۳۹۹/۱۱/۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۹
  عالیییییییییییی معرکست
  ۱۴۰۰/۳/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۹
  ایلیا بسیار زیبا و عالی
  ۱۴۰۰/۵/۳۱
  منصور عالی
  ۱۴۰۰/۶/۳
  ناشناس عالییییییی