• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۵/۱۹
    رامین فوق العاده
    ۱۳۹۷/۶/۲۲
    مهدی عالی