• 14 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۰/۹
  باران استاد زنده باشید و در پناه عشق الهی
  ۱۳۹۷/۵/۱۲
  ناشناس عشق الهی خیلی عالیست
  ۱۳۹۷/۶/۱۳
  معین عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۵
  Araam محشر
  ۱۳۹۷/۱۲/۷
  افشین عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
  کاظم آلبوغبیش عالی
  ۱۳۹۸/۱/۳
  مهدی عالی هست
  ۱۳۹۸/۲/۱۰
  لبرب ممنون
  ۱۳۹۸/۹/۲۱
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  حسن عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  Farhad عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۰
  فرشته عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱
  پوبان عالی و نوستالژیک
  ۱۴۰۱/۳/۴
  ارشی عالی بود