• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۰/۵
  حسن فقط شهرام کاشانی
  ۱۳۹۶/۱/۶
  محمد جواد عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱
  ناشناس خيلي اين آهنگو دوست دارم و عاشقشم
  ۱۳۹۸/۷/۲۳
  خوبه خوبه
  ۱۳۹۸/۱۰/۱
  الی خوبه آهنگش
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  ناشناس عالی