• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۴/۸
  جابر عالی
  ۱۳۹۷/۸/۱۱
  نفس بهترین
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۳
  عتیق الله عالی