• 27 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۲۳
  علی 20
  ۱۳۹۷/۹/۴
  خوب Khoob
  ۱۳۹۷/۱۲/۵
  محمد خوب بود
  ۱۳۹۷/۱۲/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۹
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱/۹
  علی دم شما گرم
  ۱۳۹۸/۱/۲۴
  مهرداد خوب عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۷/۸
  محمد عالیه
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  ممد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۵
  و Yes good
  ۱۳۹۸/۱۲/۵
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
  کوروش۱ عالی سپاس
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  سینا عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۲
  فردوس عیلی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۴
  حسین صفری عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۷
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۲
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۷
  مسعود خوب
  ۱۳۹۹/۳/۲۵
  محمد کاظم آبادی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۸
  سهند خوب
  ۱۳۹۹/۵/۸
  منصور دمش گرم عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۱
  حیدر نظری عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  فاخته عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  علی عالی