• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۶/۳
  اصغر خوب بود
  ۱۳۹۹/۱/۲۲
  رحمن عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۳
  بھروز خیلی خوبہ