• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
  زینب عبیات عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
  زینب عبیات عالی است
  ۱۳۹۸/۸/۲۰
  حامد فوق العاده