• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
  ناشناس عالی