• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۶/۲۲
  بهار عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  ناشناس خوب