• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۴/۱۵
  رهام خوب عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۹
  عزت عالی عالی دمت گرم
  ۱۴۰۰/۴/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۴/۲۰
  عصمت گوهری عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۹
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۳۰
  احمد زواری عالی
  ۱۴۰۰/۵/۴
  تقی خوب
  ۱۴۰۰/۵/۵
  H عالی
  ۱۴۰۰/۵/۹
  ناشناس بسیار عالی