• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۱۷
  ضرغام خوب بود
  ۱۴۰۰/۱/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۱
  رضا خوب