• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۱/۸
  محمد خوب
  ۱۴۰۰/۱/۹
  ماهان عالی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۹
  ناشناس عالیه
  ۱۴۰۰/۱/۱۰
  زهرا‌تاجیک عالب
  ۱۴۰۰/۱/۱۱
  Zahra فوق العاده عااااللللی
  ۱۴۰۰/۱/۱۲
  Sima Ali
  ۱۴۰۰/۱/۱۳
  حسن خوب

  ۱۴۰۰/۱/۱۳
  ناشناس
  ۱۴۰۰/۱/۱۵
  بازی امین
  ۱۴۰۰/۱/۲۱
  امیرحسین رحمتی دهکردی عالی